Hotel Kasprowy Wierch - Zakopane

Rezerwuj online
Zabytkowy hotel w sercu Tatr!

REGULAMIN


Regulamin dotyczy Hotelu Kasprowy Wierch**, zwanego w dalszej części Hotelem.
Właścicielem Hotelu jest KRZYSZTOF KONOPKA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRZYSZTOF KONOPKA HOTEL KASPROWY WIERCH z siedzibą w ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 50B, 34-500, NIP: 7735263222 REGON: 121352875.
Osoby korzystające z pobytu w Hotelu zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Hotelu oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.


I. Informacje podstawowe:
• Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
• Goście korzystający z pobytu w Hotelu zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Hotelu.
• W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Hotelu.


• Dane osobowe:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest KRZYSZTOF KONOPKA HOTEL KASPROWY WIERCH z siedzibą w ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 50B, 34-500, NIP: 7735263222 REGON: 121352875.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
- firmom świadczącym obsługę prawną.
7. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej krkonopka@gmail.com
• Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
• Do korzystania z Hotelu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Hotelu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
• Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Hotelu otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Hotelu.
• W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
• Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Hotelu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
• Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
• Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Hotelu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 12:00.
• Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia.
• Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
• Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Hotelu.
• Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 6:00 do 24:00.
• Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 24:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
• Hotel akceptuje pobyt ze zwierzętami.
• Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Hotelu.
• Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:
• Dziecko do lat 7 nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeżeli śpi na obecnym łóżku. Opłata za pobyt dzieci powyżej 7 lat oraz poniżej 7 lat śpiących na dostawkach, jak za osobę dorosłą.
• Obowiązuje opłata za pobyt zwierząt.
• W części pokoi istnieje możliwość bezpłatnego dostawienia łóżeczek dziecięcych.
• Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą kredytową.

III. Zadatek:
• Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
• Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
• W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.
• W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
• Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.


IV. Rezygnacja:
• W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Hotel nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
• W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
• W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
• W przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie do godziny 20.00 dnia rozpoczynającego rezerwację, hotel ma prawo do anulowania rezerwacji bez dalszego kontaktu z gościem.


V. Rezerwacje online:
• Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.hotelkasprowy.com
• W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu dwóch dni od dokonania rezerwacji.
• Dokonanie płatności odbywa się poprzez przelew tradycyjny, udostępniony w panelu rezerwacji.
• Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne:
• Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Hotel.
• Hotel przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: recepcja@hotelkasprowy.com w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Hotelu lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
• Hotel zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Hotel poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


VII. Informacje dodatkowe:
• Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany obok Hotelu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
• Na terenie Hotelu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.


Hotel Kasprowy Wierch Zakopane

ul. Krupówki 50 B, tel. +48 18 201 27 38, e-mail: recepcja@hotelkasprowy.com 

Sprawdź także: Hotel Gold Zakopane & SPA | Restauracja Przy KominQ Zakopane | Odzież skórzana - KONOPKA

Wróć do góry